Privacybeleid & Cookies

1 Privacybeleid

Inleiding
In deze privacyverklaring willen wij, Forbo Holding Ltd., u informeren over de manier waarop we persoonsgegevens behandelen die wij of onze dochterondernemingen ('Forbo') verzamelen, gebruiken en verwerken via Forbo’s website en haar subpagina's ('website') en over de rechten die u als betrokkene heeft.

Forbo streeft naar de hoogste normen op het gebied van gegevensbescherming, en de verwerking van persoonsgegevens door Forbo zal altijd voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie; 'GDPR'). Hoewel het gebruik van deze website over het algemeen mogelijk is zonder persoonsgegevens te delen, kunnen bepaalde diensten op deze website alleen worden gebruikt als u ervoor kiest persoonsgegevens wél met ons te delen.

Forbo heeft tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Op internet gebaseerde gegevensoverdracht kan echter onveilig zijn; absolute bescherming van uw persoonsgegevens kan daarom niet worden gegarandeerd.

Welke informatie Forbo verzamelt
Forbo kan persoonsgegevens van gebruikers op verschillende manieren verzamelen, bijvoorbeeld als u de website bezoekt, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of in samenhang met andere activiteiten, diensten, functies of hulpmiddelen die Forbo op zijn website beschikbaar stelt.
Tijdens uw bezoek aan deze website worden zogenaamde gebruiksgegevens verzameld, zoals gebruikte browsertypes en –versies, de website van waaruit onze website wordt bezocht, datum en tijdstip van toegang, internetprotocoladres (dat echter wordt geanonimiseerd in de mate die noodzakelijk is om niet tot individuele personen te worden herleid) en de internet-serviceprovider van het systeem dat toegang zoekt. Forbo maakt uitsluitend van deze gegevens gebruik om de content van onze website correct af te leveren, de content van onze website evenals de reclame daarvoor te optimaliseren, om de levensvatbaarheid van onze IT-systemen en website-technologie op lange termijn te garanderen en om wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van cyberaanvallen. Forbo gebruikt de gegevens niet om conclusies over de betrokkene te trekken. Gegevens die zijn opgenomen in serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens.
Andere gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld als u deze gegevens vrijwillig aan Forbo verstrekt.

Inschrijvingsdiensten en contactformulieren

Op deze website krijgen gebruikers de mogelijkheid zich in te schrijven voor nieuwsbrieven en andere publicaties van Forbo, contact met ons op te nemen via contactformulieren en diensten van Forbo te bestellen. U kunt op het desbetreffende invoerscherm zien welke persoonsgegevens worden overgedragen. Naast deze gegevens slaan we ook het IP-adres van het computersysteem op dat op het moment van registratie door de internet-serviceprovider is toegewezen en door de betrokkene wordt gebruikt, evenals datum en tijdstip van de registratie teneinde ons tegen mogelijk misbruik te beschermen.
De aldus verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u persoonsgegevens aan ons verstrekt, d.w.z. om nieuwsbrieven of andere publicaties te versturen waarvoor u zich heeft ingeschreven, om op uw vragen te reageren of bestellingen te verwerken die u heeft geplaatst. U kunt op elk moment een inschrijving beëindigen of uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. U kunt hiervoor de desbetreffende, in elke nieuwsletter opgenomen link gebruiken of zich op elk moment afmelden door een e-mail te sturen naar contact@forbo.com.

Cookies
Teneinde zijn diensten te kunnen aanbieden maakt Forbo op deze website gebruik van cookies.
U kunt de opslag of installatie van cookies verhinderen door uw browserinstellingen aan te passen. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via uw browser of andere softwareprogramma's. Dit is in alle gangbare browsers mogelijk. Wel benadrukt Forbo dat u in dat geval wellicht niet alle functies van de website onbeperkt kunt gebruiken. 

Rechtsgrond voor verwerking
Voor de toepassing van en met betrekking tot de GDPR (voor zover deze van toepassing is) willen we graag in het kort de rechtsgrond beschrijven waarop we ons bij de verwerking van persoonsgegevens baseren. De meeste gegevensverwerkingen in verband met onze website berusten op artikel 6(1)(f) GDPR, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Forbo of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Artikel 6(1)(a) GDPR dient als rechtsgrond voor gegevensverwerkingen waarvoor we toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel verkrijgen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of diensten, berust de verwerking op artikel 6(1)(b) GDPR. Hetzelfde geldt voor gegevensverwerkingen die noodzakelijk zijn om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, bijvoorbeeld wanneer de betrokkene vragen heeft gesteld over onze producten of diensten. Indien Forbo gehouden is aan een wettelijke verplichting op grond waarvan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen of om verantwoording af te leggen aan overheidsinstanties, berust de verwerking op art. 6(1)(c) GDPR.

Verstrekking van persoonsgegevens

Verzamelde persoonsgegevens worden door ons niet overgedragen of verkocht aan of uitgewisseld met derden, tenzij we u over een dergelijke overdracht, verkoop of uitwisseling hebben geïnformeerd en u daarin uitdrukkelijk heeft toegestemd. Forbo behoudt zich echter het recht voor de verzamelde gegevens in de volgende gevallen aan derden te verstrekken: (i) verstrekking aan verbonden of gecontroleerde ondernemingen en subcontractanten die aan deze privacyverklaring onderworpen zijn of die zich houden aan beginselen die ten minste dezelfde bescherming bieden als deze privacyverklaring; (ii) verstrekking aan dienstverleners die de website beheren of andere diensten verlenen, zoals het monitoren van internetverkeer of het uitvoeren van statistische analyses, waarbij Forbo zich verbindt uitsluitend algemene gegevens te verstrekken op grond waarvan u niet geïdentificeerd kunt worden; (iii) ter bescherming van Forbo en derden kunnen verzamelde gegevens aan derden worden verstrekt indien dit wettelijk vereist is of indien een dergelijke verstrekking noodzakelijk is om de gebruiksvoorwaarden af te dwingen of om de rechten van Forbo of van derden te beschermen.
Onder de bovengenoemde omstandigheden kunnen uw gegevens worden verzonden naar landen buiten Zwitserland of buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Persoonsgegevens worden verzonden naar landen buiten de EER op basis van verklaringen over de adequaatheid of andere adequate waarborgen, met name standaardbepalingen inzake gegevensbescherming zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.
Neem contact met ons op als u een kopie wenst te ontvangen van de specifieke waarborgen die zijn toegepast op de uitvoer van uw persoonsgegevens (artikel 13(1)(f) GDPR).

Hoelang blijven persoonsgegevens opgeslagen?
Wij verwerken en bewaren persoonsgegevens slechts zo lang als noodzakelijk is gelet op het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, maar in elk geval niet korter dan vereist is op grond van toepasselijke bepalingen inzake de gegevensbewaring; daarna zullen we persoonsgegevens routinematig verwijderen.

Welke rechten heb ik als betrokkene?
Elke betrokkene heeft het recht van inzage overeenkomstig artikel 15 GDPR, het recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 GDPR, het recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17 GDPR, het recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 GDPR, het recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21 GDPR, en indien van toepassing – het recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20 GDPR. Voorts bestaat, indien op u van toepassing, ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming op grond van artikel 77 GDPR.
U kunt uw aan ons verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Ook verklaringen van toestemming die aan ons zijn verstrekt vóór inwerkingtreding van de GDPR, d.w.z. vóór 25 mei 2018, kunt u op elk moment intrekken; een dergelijke intrekking heeft echter geen betrekking op gegevensverwerking die vóór de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analyseservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA ('Google'). Webanalyse is het verzamelen en analyseren van gegevens die het gedrag van bezoekers van websites inzichtelijk maken. Een webanalyseservice verzamelt onder andere data over de website van waaruit iemand bij ons terecht is gekomen (de 'referrer'), welke subpagina's bezocht zijn, of hoe vaak en hoelang een subpagina bezocht is. Webanalyse dient met name ter optimalisering van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame te kunnen uitvoeren.
Voor de webanalyse met Google Analytics gebruikt de beheerder de applicatie '_gat. _anonymizeIp'. Door middel hiervan wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd bij toegang tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Het doel van Google Analytics is het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde data en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om online-rapporten aan te maken die de activiteiten op onze website beschrijven, en om ons van andere diensten betreffende het gebruik van onze website te voorzien.
Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Daardoor kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze website geeft de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene via de Google Analytics-component automatisch data door met het oog op online-reclame en de afwikkeling van provisies aan Google. In het verloop van deze technische procedure verwerft de onderneming Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, waarmee Google onder meer inzicht krijgt in de herkomst van bezoekers en kliks, om op basis daarvan provisieafrekeningen te kunnen maken.
De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit toegang is verkregen, en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Met elk bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang dat door de betrokkene wordt gebruikt, doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Google kan deze persoonsgegevens via deze technische procedure doorgeven aan derden.
Zoals hierboven verklaard kan de betrokkene het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde blokkeren door de instellingen van de internetbrowser aan te passen en zo het gebruik van cookies permanent te weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser verhindert ook dat Google Analytics een cookie plaatst op het IT-systeem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al door Google Analytics worden gebruikt, op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.
Daarnaast kan de betrokkene bezwaar maken tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en tegen de verwerking van deze gegevens door Google. Hiervoor moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browsertoevoeging informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen data en informatie over de bezoeken aan websites aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Indien het IT-systeem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen.
Voor meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google: zie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder uitgelegd op https://www.google.com/analytics/.

Social bookmarks
Op deze website wordt gebruik gemaakt van social bookmarks, die worden gemarkeerd met het desbetreffende logo. Gebruikers van bepaalde social media platforms kunnen deze social bookmarks gebruiken om op hun profiel links van bepaalde Forbo-sites te plaatsen om deze te markeren of te delen met hun contacten. Telkens wanneer u op social bookmarks klikt, stuurt u identificerende gegevens naar het desbetreffende social media platform. Als u niet wilt dat dit gebeurt, moet u de social bookmarks niet activeren. Voor meer informatie over de verzameling van gegevens of de verwerking en het gebruik ervan door social media platforms kunt u het privacybeleid van de verschillende social media platforms raadplegen.

Veiligheidsmaatregelen
Rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treffen wij passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onopzettelijk(e) en onrechtmatig(e) vernietiging en verlies. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt en om ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruikmaking of openbaarmaking. We maken gebruik van een combinatie van procesmatige, technologische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruikmaking of bekendmaking.
Voorts wordt de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot die werknemers, contractanten en vertegenwoordigers die deze gegevens moeten kennen om de hun toegewezen taken te kunnen uitvoeren en om onze producten en diensten te ontwikkelen of verbeteren.

Wijziging van deze privacyverklaring
Forbo behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Forbo raadt u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen, zodat u altijd op de hoogte blijft van Forbo’s aanpak bij de bescherming van uw persoonsgegevens. Wanneer u de website bezoekt, accepteert u ook dat het uw verantwoordelijkheid is deze privacyverklaring regelmatig door te nemen en op de hoogte te zijn van eventueel doorgevoerde wijzigingen.

Toepasselijk recht

Geschillen die voortvloeien uit of in verband met het gebruik van deze website zijn onderworpen aan Zwitsers recht en worden uitsluitend voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Forbo in Baar, Zwitserland, met uitsluiting van conflicterende wetgeving.

Neem contact met ons op
Als u vragen heeft in verband met deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens binnen Forbo, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onderstaand adres.
Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Telefoon 075 647 78 80
E-mail: gdpr@forbo.com


Mei 2018


2 Cookies

Wat zijn cookies?
Zoals gangbaar op nagenoeg alle professionele websites, maakt ook deze website van Forbo gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden gedownload op uw computer, om uw gebruikerservaring te verbeteren. In dit document wordt beschreven welke informatie ze verzamelen, hoe ze worden gebruikt, waarom het noodzakelijk is om de cookies soms op te slaan en hoe u kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen. Het verwijderen van cookies kan echter bepaalde elementen van de functionaliteit van de website verslechteren of 'verbreken'.


Hoe gebruikt u Forbo cookies?
Forbo gebruikt cookies voor een verscheidenheid Helaas, zijn er in de meeste gevallen geen standaard opties om cookies uit te schakelen zonder de functies die ze toevoegen aan de site volledig uit te schakelen. Het is aanbevolen om alle cookies geactiveerd te laten als u niet weet of ze vereist zijn voor een service die op de website in gebruik is.

Cookies uitschakelen
Het gebruik van cookies kan voorkomen worden door de instellingen van de browser aan te passen. Wees er van bewust dat het uitschakelen van cookies effect heeft op de functionaliteit van deze en vele andere websites die worden bezocht. De uitschakeling van cookies zal meestal resulteren in het uitschakelen van bepaalde functionaliteiten en functies van deze site. Het is daarom aan te raden om de cookies niet uit te schakelen.

De cookies die Forbo plaatst
Wanneer u een account aanmaakt bij Forbo, gebruikt Forbo cookies voor het beheer van het aanmeldproces en de algemene administratie. Deze cookies worden doorgaans verwijderd bij het uitloggen. In sommige gevallen worden ze achteraf bewaard om uw sitevoorkeuren te onthouden na het uitloggen.

Forbo gebruikt cookies wanneer u bent ingelogd om uw gegevens te onthouden. Het voorkomt hiermee dat gebruikers steeds opnieuw moeten inloggen bij bezoek aan de website. Deze cookies worden doorgaans verwijderd bij het uitloggen om te garanderen dat u enkel toegang heeft tot beperkte functies en omgevingen als u aangemeld bent.

Deze site biedt e-commerce functies. Sommige cookies zijn essentieel om te garanderen dat uw bestelling bewaard blijft tussen pagina's, zodat Forbo uw order correct kan verwerken.

Forbo vraagt gebruikers van tijd tot tijd een vragenlijst of enquete in te vullen om feedback te ontvangen en de behoeften voor het gebruik van de website te begrijpen en te optimaliseren. De vragenlijsten kunnen gebruik maken van cookies om te onthouden wie al heeft deelgenomen aan de vragenlijst of om nauwkeurige resultaten te leveren na het wijzigen van pagina's.


Wanneer u gegevens invult via een formulier zoals het formulier op contactpagina's of opmerkingen formulieren, kunnen cookies worden ingesteld om gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie.

Om een aangename ervaring op deze site te creëren, biedt Forbo de mogelijkheid om gebruikersvoorkeuren in te stellen. Om deze voorkeuren te onthouden, moet Forbo cookies plaatsen om deze opnieuw op te kunnen roepen.

Cookies van derden
In sommige speciale gevallen, gebruikt Forbo ook cookies verstrekt door vertrouwde derde partijen. Hieronder ziet u met welke cookies van derden u te maken kunt krijgen via deze site.

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest algemeen verspreide en betrouwbare analytische oplossingen op het web. Het helpt Forbo te begrijpen hoe de site wordt gebruikt en om de gebruikerservaring te verbeteren. Deze cookies kunnen informatie bijhouden zoals hoe lang gebruikers op de site zijn en op bezochte pagina's doorbrengen, zodat we continue aantrekkelijke inhoud kunnen blijven produceren.

Voor meer informatie over cookies van Analytics, ga naar de officiële Google Analytics pagina.

Deze site gebruikt een dienst van Investis om informatie over gedeelde acties te delen.

Forbo gebruikt ook social media buttons en/of plugins op deze site die toestaan dat gebruikers kunnen verbinden met met hun sociale netwerk. Social media sites inclusief Facebook en Twitter zullen cookies door de website plaatsen. Deze kunnen gebruikt worden om het profiel op de site te verbeteren of om bij te dragen aan gegevens die ze bijhouden voor verschillende doeleinden, zoals uiteengezet in het respectieve privacybeleid.

Extra informatie
Het is algemeen aanbevolen om cookies ingeschakeld te laten om een aangename gebruikerservaring te creëren. Wanneer u aanvullende informatie wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:
communications@forbo.com.

Augustus 2014


Gegevens worden geladen
Gegevens worden geladen